Tài Liệu Tham Khảo

Tài Liệu Tham Khao

14/12/2018 3:42:49 PM | 18700

Kế hoạch Tổng điều tra

Kế hoạch Tổng điều tra

            Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được ...


Mẫu tài liệu tuyên truyền

Mẫu tài liệu tuyên truyền

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân ...


Phiếu điều tra

Phiếu điều tra

1. Phiếu điều tra toàn bộ 2. Phiếu điều tra mẫu


Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay hướng dẫn

         Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định ...