Sổ tay hướng dẫn

sổ tay hướng dân

26/03/2019 2:10:45 PM | 24687

         Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần vào các năm có số cuối cùng là số 9. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước. Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019; đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tại Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra. Trong đó, sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra. Tổng điều tra dân số và nhà ở là một hoạt động thống kê phức tạp với khối lượng công việc lớn từ công tác thiết kế, chuẩn bị, thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp số liệu và công bố kết quả Tổng điều tra. Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương trân trọng giới thiệu cuốn:

   1. "Sổ tay hướng dẫn lập Bảng kê hộ” tới các nhà quản lý, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp và người lập Bảng kê hộ của Tổng điều tra dân số và nhà ở để thống nhất thực hiện trên toàn quốc.

   2.  “Hướng dẫn sử dụng Trang thông tin Hệ thống điều hành tác nghiệp” dùng cho giai đoạn thiết lập mạng lưới thông tin điều tra để thống nhất thực hiện trên toàn quốc.

    3. Sổ tay quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

    4. Sổ tay hướng dẫn công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

    5. Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 (Phiếu điều tra mẫu).

    6. Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 (Phiếu điều tra toàn bộ).

   7. Tài liệu “Hướng dẫn sử dụng Trang thông tin Hệ thống điều hành tác nghiệp Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 

 


Bài viết cùng chuyên mục