Mẫu tài liệu tuyên truyền

Mẫu tài liệu tuyên truyền

14/12/2018 3:42:17 PM | 11253

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Kế hoạch tuyên truyền số 05/KH-BCĐTW  Ban Chỉ đạo TW, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương gửi mẫu tài liệu tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (file đính kèm tại đây).


Bài viết cùng chuyên mục