Hỏi đáp Tổng điều tra
Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 5 bản ghi được tìm thấy.

HỎI ĐÁP TỔNG ĐIỀU TRA

HỎI ĐÁP TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019 (Giọng Bắc)

HỎI ĐÁP TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019 (Giọng Nam)

HỎI ĐÁP TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019 (tiếng Kinh - Mông)

HỎI ĐÁP TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019 (tiếng Kinh- Ê Đê)

HỎI ĐÁP TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019 (tiếng Kinh- Khơ me)