Video hỗ trợ tập huấn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Video hỗ trợ tập huấn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Hỗ trợ tập huấn nghiệp vụ TĐT dân số và nhà ở năm 2019. Để tải về từ đường link: https://drive.google.com/file/d/18Z3jYsjZoY86VOxMPxh9QT33e8K4w-nr/view?fbclid=IwAR1B2e05p8MncKQ-SwBgOP8aFRXumWl-7Qy-Z9uQL62pVXHbX3nvr5h0Xvs

Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 1 bản ghi được tìm thấy.