Tổng điều tra dân số

THÁI BÌNH Chỉ thị về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chỉ thị về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

11/01/2019 2:28:49 PM | 964

         Để thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, ngày 05/01/2019 Tỉnh ủy Thái Bình đã ra chỉ thị số 23-CT/TU về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019. Chỉ thị yêu cầu rõ nhiệm vụ đối với cấp đảng ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh. Chỉ thị này sẽ được phổ biến đến từng chi bộ trong tỉnh.


Bài viết cùng chuyên mục