Tổng điều tra dân số

Cao Bằng tập trung thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Cao Bằng

10/12/2018 9:51:06 AM | 2218

Để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 22/11/2018. (Baocaobang.vn)

 Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nội dung Chỉ thị số 44/CT-TTg, ngày 6/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 để các cấp, các ngành và người dân nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, Thành phố, các đơn vị triển khai tổ chức Tổng điều tra. Xây dựng kế hoạch Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh bảo đảm công tác Tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo Kế hoạch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng...). Là đầu mối tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương cung cấp; tổ chức phân bổ kinh phí và cấp phát các trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã phục vụ cuộc Tổng điều tra.

Sở Xây dựng phối hợp Cục Thống kê tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch Tổng điều tra các chỉ tiêu thống kê về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về y tế và nhân khẩu học.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn các cơ quan Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra, trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho điều tra viên; có văn bản đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong Tổng điều tra, đặc biệt là địa bàn ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, Thành phố cung cấp bản đồ xã, phường, thị trấn cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp làm căn cứ hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong toàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về lao động việc làm của Tổng điều tra.

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Cục Thống kê tỉnh trong việc tổng hợp các chỉ tiêu thống kê dân số phân tổ theo dân tộc.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch điều tra đối với nhân khẩu trong phạm vi ngành mình phụ trách, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Công an tỉnh có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra trên phạm vi tỉnh.

UBND các huyện, Thành phố cung cấp bản đồ cấp xã, phường, thị trấn cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp làm căn cứ vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra. Thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã; tuyển chọn lực lượng tham gia làm điều tra viên, tổ trưởng để thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn, lập bảng kê địa bàn điều tra và thu thập thông tin tại địa bàn điều tra.


Bài viết cùng chuyên mục